[กลับหน้าหลัก]

คุณหมอในดวงใจ

นายแพทย์ ทวีทอง กออนันตกูล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดปอด, หัวใจ มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของประเทศไทย คุณหมอเป็นคนน่ารัก ใจเย็น อารมณ์ดี อัธยาศัยดี มีเมตตาต่อคนไข้ ต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดชีวิตของท่าน ดิฉันเป็นคนไข้คนหนึ่งของคุณหมอที่ผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 - 23 ตุลาคม 2535 ที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก ท่านได้ดูแล แนะนำคนไข้ทุกๆ คนอย่างดี โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน เกือบ 23 ปีที่ผ่านมา ดิฉันระลึกถึงในบุญคุณที่คุณหมอผ่าตัดให้ปลอดภัย มีชีวิตต่อสู้ และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมตลอดมา ความมีน้ำใจที่ดีงามของคุณหมอทำให้ดิฉันและครอบครัวประทับใจอย่างยิ่ง
ด้วยผลแห่งการทำความดีงามของท่าน ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
ด้วยความเคารพรัก
รองศาสตราจารย์ สมศรี สง่าศิลป์
คนไข้ของคุณหมอปี 2535
[กลับหน้าหลัก]